Govor mržnje je javno izražavanje koje širi, potiče, promovira ili opravdava mržnju, diskriminaciju ili neprijateljstvo prema određenoj grupi. Govor mržnje pridonosi općoj atmosferi netolerancije i čini napade na određene grupe vjerojatnijima.

Kazneni zakon definira kazeno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju u čl. 325:
(1) Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
(2) Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba radi počinjenja djela iz stavka 1. ovoga članka,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(3) Tko sudjeluje u udruženju iz stavka 2. ovoga članka,
kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine
(4) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko javno odobrava, poriče ili znatno umanjuje kazneno djelo genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina, usmjereno prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože, na način koji je prikladan potaknuti nasilje ili mržnju protiv takve skupine ili pripadnika te skupine.
(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Lezbijska grupa Kontra podnijela je kaznene prijave za prve uspješne slučajeve govora mržnje pred hrvatskim sudovima – slučaj bloga s neonacističkim sadržajem i pozivanjem na nasilje prema organizatorima Zagreb Pride-a (2007), slučaj Franje Jurčevića- svećenika koji je poticao na nasilje u Zagrebu nakon Beograd Pride-a (2010) te druge slične slučajeve.