SVIM MEDIJIMA

Predmet: Podrška odbora Europskog parlamenta uvrštavanju seksualne orijentacije u Ustav RH  

Poštovane/i,
Odbor Europskog parlamenta za LGBT prava uputio je na današnji dan pismo podrške amandmanima za uvrštavanje seksualne orijentacije i istospolnih zajednica u Ustav RH, nadležnim hrvatskim institucijama (originalno pismo se nalazi u prilogu). U pismu se navodi da su predloženi amandmani u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Europske Unije, člankom 19. Ugovora o Europskoj Uniji i Poveljom o temeljnim pravima. Navedeni Odbor drži da bi usvajanje navedenih amandmana doprinjelo istinskoj ravnopravnosti hrvatskih građana i građanki, te da bi poslalo pozitivnu političku poruku Europskoj Uniji vezano za proces pridruživanja.    
Naime, Lezbijska grupa Kontra izdradila je i uz podršku Ženske mreže Hrvatske uputila u studenom 2009. nadležnim institucijama prijedlog za izmjene Ustava koje se tiču prava seksualnih manjina. Prijedlog ustavnih promjena koji je upućen se odnosio na proširenje ustavnih odredbi u smislu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, a vezano za seksualnu orijentaciju.  
U međuvremenu je osnovana koalicija organizacija civilnog društva za ustavne promjene (u koaliciji su organizacije Centar za mir, nenasilje i ljudska prava-Osijek,  Centar za mirovne studije  CESI,  Documenta , GONG, Građanski odbor za ljudska prava,  Kontra, Iskorak  i Zelena akcija) koja također između ostaloga zagovara ustavne promjene vezane za zaštitu prava seksualnih manjina.
Zabranu diskriminacije po osnovi spolne orijentacije poznaje Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova,  Kazneni Zakon, kao i niz drugih zakona RH. 2003. Godine usvojen je i Zakon o istospolnim zajednicama.

Pravna stečevina Europske unije služi kao smjernica za zakonodavne i ustavne promjene čiji je cilj usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima Europske unije. Primarno zakonodavstvo Europske unije ili ugovori čine u stvari ustavno pravo Europske Unije. Ugovor iz Amsterdama uključuje formalno priznanje ljudskih prava. Ugovor ponovo potvrđuje princip poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i propisuje potrebu poduzimanja učinkovitijih akcija za suzbijanje diskriminacije s posebnom referencom vezano za seksualnu orijentaciju. Direktiva Vijeća 2000/78/EU od 27. studenog 2000. navodi da diskriminacija na temelju seksualne orijentacije može potkopati ostvarenje ciljeva iz Ugovora o Europskoj uniji.  
Neprihvatljivo je da Ustavu subordinirani normativni akti, dakle zakonski propisi, poznaju i propisuju zaštitu od diskriminacije temeljem seksualne orijentacije, te s druge strane međunarodni ugovori, kojih je RH potpisnica, također pružaju zaštitu osobama homoseksualne orijentacije, a Ustav kao temeljni akt jedne države nema odredbe koje štite temeljna ljudska prava i slobode u smislu seksualne orijentacije.
Da bi normativne odredbe jednog pravnog sustava zaživjele, potrebno je da ih sudovi implementiraju u svoje sudovanje. Kako bi isti mogli besprijekorno obavljati svoju funkciju, nužno je da imaju čvrste temelje prilikom odlučivanja, a Ustav je svakako primarni izvor normativnog uređenja pravnog sustava. Dakle, preduvjet ujednačene i precizne nacionalne sudske prakse je ujednačen i precizan izvor normativnih odredbi.
Osim toga, sudsku praksu treba razmotriti i kroz sudovanje Europskog suda za ljudska prava, jer su međunarodni ugovori, koji su ratificirani i koji su stupili na snagu, iznad nacionalnog zakonodavstva. Praksa Europskog suda za ljudska prava imala je velik značaj u zaštiti prava lezbijski, gejeva i biseksualnih osoba. Prva pozitivna presuda vezana za slučaj diskriminacije temeljene na seksualnoj orijentaciji donesena je još 1981. godine u slučaju Dudgeon protiv U.K. Također, značajan je slučaj  Karner protiv Austrije gdje je Europski sud za ljudska prava utvrdio je kako su austrijski sudovi činili povredu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda time što su Karneru uskratili status „životnog partnera“ prema pokojnom partneru, čime mu je onemogućeno nasljeđivanje  partnerova stanarskog prava.
Kako bi se proširio opseg zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda u odredbama Ustava RH, ponovo apeliramo na nadležne državne institucije da uvrste sljedeće izmjene u Ustav RH:
U odjeljku 1. „Zajedničke odredbe“, članku 14. stavak 1. iza riječi „spolu“, dodaju se riječi „seksualnoj orijentaciji“ te time cijeli članak sada glasi: „Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, seksualnoj orijentaciji, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.“
1.    U odjeljku 1. „Zajedničke odredbe“, članku 17. st. 2. iza riječi „spolu“, dodaju se riječi „seksualnoj orijentaciji“ te time cijeli članak sada glasi: „Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, seksualnu orijentaciju, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.“
2.    U odjeljku 2. „Osobne i političke slobode i prava“, članku 39. iza riječi „vjersku mržnju“, dodaju se riječi „nesnošljivost na osnovi seksualne orijentacije“, iza riječi „koji“ dodaje se riječ „drugi“, te time cijeli članak sada glasi: „Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, nesnošljivost na osnovi seksualne orijentacije ili bilo koji drugi oblik nesnošljivosti.“
3.    U odjeljku 3. „Gospodarska, socijalna i kulturna prava“, članku 61. st. 2. iza riječi „izvanbračnoj zajednici“, dodaju se riječi „istospolnoj zajednici“ te time cijeli članak sada glasi: „Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici, istospolnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom.“

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

EUROPEAN PARLIAMENT
MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
The European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights
ASP 13 G 201 · EUROPEAN PARLIAMENT · RUE WIERTZ, 60 · 1047 BRUSSELS · BELGIUM
TEL. +32 (0) 228 37 759 · FAX +32 (0) 228 49 759  

To whom it may concern
Concerns: Proposed amendments to the Constitution of the Republic of Croatia
Reference: 20100209/BS
Brussels, 9th February 2010
The European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights wishes to hereby express its
strong support to the amendments proposed by the Lesbian Group Kontra to the
Working Group for Changes to the Constitution.
The amendments concern the inclusion of sexual orientation in the proposed changes
to the Constitution, notably under Heading III, Section 1, Art. 14 § 1; Art. 17 § 2;
Section 2, Art. 39; and the inclusion of same-sex unions under Section 3, Art. 61. The
changes argued for are fully in line with EU law, Article 19 of the Treaty for the
European Union, and the Charter for Fundamental Rights.
We believe that adopting the proposed amendments will bring genuine equality to
Croatian citizens, and send a positive political message to the European Union with
regards to Croatia’s accession process.
On behalf of the European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights,
Michael Cashman MEP,Co-president
Ulrike Lunacek MEP, Co-president
Raül Romeva i Rueda MEP, Vice-president
Sirpa Pietikäinen MEP, Vice-president
Rui Tavares MEP, Vice-president