Autor: admin

Stanje seksualnih i rodnih manjina 2003

Izvještaj o stanju ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina Republici Hrvatskoj za 2003. godinu 1.Uvod Stanje seksualnih i rodnih manjina u RH u 2003. godini u velikoj mjeri se poboljšalo u odnosu na prethodnu 2002. godinu. Najveći pomak u zaštiti prava seksualnih i rodnih manjina dogodio se upravo u sferi zakonodavstva, koje je po prvi put eksplicitno prepoznalo seksualnu orijentaciju kao zaseban identitet podložan specifičnim oblicima diskriminacije. Kroz javne istupe predstavnica i predstavnika nevladinih organizacija i javnih osoba povećala se društvena svijest u Republici Hrvatskoj, pa je samim time došlo i do smanjenja diskriminacije u određenoj mjeri. 2.Zakonodavstvo Antidiskriminacijske odredbe koje zabranjuju bilo koji oblik diskriminacije temeljen na činjenici seksualne orijentacije osobe ugrađene su u sljedeće zakone: Zakon o radu1Zabranjuje se izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje i osobe koja se zaposli na temelju spolnog opredjeljenja. Diskriminacija je zabranjena u odnosu na: uvjete za zapošljavanje (uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata za obavljanje određenog posla u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije),napredovanje na poslu, pristup svim vrstama i stupnjevima stručnog osposobljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije,uvjete zaposlenja i rada i sva prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom, uključujući jednakost plaća,otkaz ugovora o radu,prava članova i djelovanje u udrugama radnika ili poslodavaca ili u bilo kojoj drugoj profesionalnoj organizaciji, uklju­čujući povlastice koje proizlaze iz toga članstva. Posebno pozdravljamo odluku zakonodavca da...

Pročitajte više

Sexual and Gender Minorities Report 2003

Report on Human Rights of Sexual and Gender Minorities in the Republic of Croatia for 2003  1. Introduction Compared to the previous year, in 2003, the position of sexual and gender minorities in the Republic of Croatia improved considerably.  The greatest improvement concerning the protection of sexual and gender minority rights was made in legislation.  For the first time, sexual orientation was explicitly recognized as a separately identified group liable to specific kind of discrimination.Due to the public appearance of NGO representatives and public figures, there was an increase of social awareness in Croatia, which led to a certain decrease in discrimination. 2.    Legislation Anti-discriminatory regulations which prohibit any kind of discrimination based upon sexual orientation are included in the following laws: Law on Labor Direct or indirect discrimination of a person seeking employment or an employee on the grounds of sexual orientation is against the law. Discrimination is prohibited regarding: –    employment conditions (including criteria and conditions in selecting a candidate in all fields of work and all levels of professional hierarchy) –    promotion, access to all types and levels of professional education, additional training and retraining –    employment and work conditions, as well as all rights concerning employment, including equal pay –    notice of dismissal –    right to membership and activity in associations of workers or employers, or in any kind of professional organization, including any benefits...

Pročitajte više

Stanje seksualnih i rodnih manjina 2002

STANJE LJUDSKIH PRAVA SEKSUALNIH I RODNIH MANJINAU REPUBLICI HRVATSKOJ U 2002. GODINI Opće stanje ljudskih prava seksualnih i rodnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2002. godini jednako je nezavidno kao i u posljednjih 26 godina (od 1977. kada je ipak poboljšan zakonskom dekriminalizacijom delikta "protuprirodnog bluda" među muškarcima).Ipak, od prošle, 2002. godine, po prvi put teško je govoriti o šutnji LGBT  zajednice u Hrvatskoj. Prvi mjeseci protječu u znaku Iskoraka i velike medijske pozornosti koju dobivaju predstavnici udruge. Lezbijska grupa Kontra svoje potencijale usmjeruje na promociju lezbijske kulture i usku suradnju s Iskorakom na organizaciji Gay Pride-a i zakonskim inicijativama. Potom, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI kreće s jakom medijskom kampanjom za promicanje prava homoseksualnih osoba. Nakon dugo vremena, homoseksualnost više nije samo skandal, kratka vijest za rubriku "zabava" ili prilika za ćudoredno iživljavanje homofobne okoline. Osnovni uzrok diskriminacije LGBT populacije je neznanje, tj. činjenica da mnogima nedostaje elementarna "seksualna pismenost". Stručnjaci smatraju da se negativan stav prema tim osobama temelji na stereotipima i predrasudama, a ne na nekom lošem iskustvu ili stvarnoj prijetnji. Zato i jest bitno educirati najširu javnost i omogućiti da što veći broj LGBT osoba izađe iz šutnje. Bitno je proširiti pojam ljudskih prava tako da u njih budu obuhvaćena i spolna prava. Zato je potrebno Ustavom i zakonima zabraniti svaki oblik diskriminacije na osnovi spolnog usmjerenja. Nužno je legalizirati istospolna partnerstva, senzibilizirati državne institucije...

Pročitajte više

Sexual and Gender Minorities Report 2002

THE STATE OF HUMAN RIGHTS OF SEXUAL AND GENDER MINORITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE YEAR 2002    The general state of affairs of the sexual and gender minorities' human rights in the Republic of Croatia in the year 2002 remains as bleak as it has been for the last 26 years (since 1977, when there was some improvement with the decriminalization of the criminal offence of “acts against nature” between men). Yet, the year 2002 broke the silence of the LGBT  community in Croatia. The first months of the year were marked by the inauguration of a new organization Iskorak, with huge media attention focused on the organization’s representatives. Lesbian group Kontra directed its resources towards promoting lesbian culture and working closely with Iskorak on the organization of Gay Pride and various legal initiatives. This was followed by a strong media campaign for the advancement of the rights of homosexuals, which was launched by LORI, Lesbian Organization Rijeka. For the first time homosexuality became more than merely cause for scandal, brief news in the entertainment section, or an opportunity for moralizing ranting of the homophobic society. The fundamental motivation for the discrimination of the LGBT population is ignorance, i.e. the fact that many people lack elementary sexual literacy. Experts believe that negative attitudes towards LGBT people stem from stereotyping and bias, rather than bad experience or any...

Pročitajte više

Zagreb Pride

Gay pride 2002 Zagreb Pride 2003Zagreb Pride 2004 Zagreb Pride 2005 10.7.2005.; ZRINJEVAC 2005. godine održan je četvrti Zagreb Pride.  Organiziran je od strane neformalne feminističke grupe Epikriza uz potporu Lezbijske grupe Kontra te Centra za mirovne studije. Okolnosti u kojima se pripremao bile su poprilično nespecifične za dotadašnje prajdove. Bila je to svojevrsna ad hoc akcija organizirana u svega 3 tjedna. Pokrenulo ju je šest osoba koje su bile  nezadovoljne situcijom nedogađanja prajda te godine u Zagrebu.   Naime, iako je te godine za organizaciju prajda Iskorak dobio financijsku potporu od Grada Zagreba, na vidiku nije bilo istog. Nakon što je sve već vrištalo da povorke neće biti, u organizaciju se upustila feministička grupa Epikriza. Budući da  je to bila neformalna skupina, financijska sredstva, prostor i sve logističke potrepštine pružili su Kontra i Centar za mirovne studije dok su hvale vrijednim savjetima i podrškom uskočile/I mnoge/i aktivistkinje/i. Od napornih organizacijskih priprema, Epikrizi je teže glavobolje zadavala policija koja je zahtijevala da o svom trošku unajmi velik broj privatnih zaštitara koji bi štitili povorku. Nakon iscrpljujućih pregovora sa policijom, dobila se suglasnost za održavanje povorke. Održana je 10. srpnja na Zrinjevcu nakon čega je krenula povorka standardnom rutom. Okupilo se oko 150 osoba. Kulturno – umjetnički program je izostao zbog premalo vremena za organizaciju. Sva financijska sredstva (dobivena od Kontre) utrošena su na unajmljivanje privatnih zaštitara. Manifestacija je prošla bez...

Pročitajte više

SAVJETOVALIŠTE

Za lezbijke i biseksualne žene
Telefonsko savjetovanje:
radnim danom: 10 – 14h
098/238 308
E-mail savjetovanje:
svakim radnim danom
kontra@kontra.hr

Pravna pomoć

LGBT Pravni tim Kontre
098 238 308
pravnitim@kontra.hr

LeZbib

Radno vrijeme: radnim danom od 11-16h.
098/238 308
kontra@kontra.hr
Katalog knjiga
Katalog filmova